Klauzula informacyjna o reklamacjach | Krzemex

Klauzula informacyjna o reklamacjach

Klauzula informacyjna o reklamacjach

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej
Rozporządzeniem informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwarzanie Segmentów Ściernych "Krzemex" G. W. Gustyńscy Spółka Jawna, ul. Rolnicza 32A, 34-300 Żywiec, REGON: 070540006, NIP: 5530102231.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków,
w szczególności tj.:
- w celu podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, a także związanych z realizacją reklamacji, w tym kontakt telefoniczny lub mailowy umożliwiający zbadanie rzeczy na podstawie(art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości,
- przedstawianie propozycji ugodowych, itp.,
- udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w tym przed Rzecznikiem Konsumentów,
- dochodzenia, obrony roszczeń i dochodzenia praw Art. 6 ust. 1 lit. f

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzne podmioty świadczące na
rzecz Placówki usługi zgodnie z zakresem umów powierzenia danych oraz podmioty
uprawnione na mocy przepisów prawa w szczególności :
Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Rzecznik Praw Konsumentów
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z okresem przedawnienia.


5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana,
usunięcia(po okresie archiwizacji), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.


6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu
nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania.


8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób z automatyzowany w tym również
w formie profilowania.


9. Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą
i spełnić wszystkie przesłanki wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jak
i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.